Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. část 1968-1989

11. 1. 2010

Rok 1968

 

V březnu proběhlo školení podle programu pro nový výcvikový rok.

V dubnu jsme provedli preventivní prohlídky v domech v obci.

 Družstvo mladých požárníků, žen a mužů provádělo pravidelný výcvik na louce a teoretický ve zbrojnici. 26.5. se konalo 1.kolo CSPD ve Vojkovicích; naše družstva mužů obsadila 3.místo, žen 1. místo a žáci získali taktéž 1.místo. Zajímavostí našeho družstva bylo, že při požárním útoku byli na sacím vedení  tři bratři Majerové – Adolf, Bronislav a František a na útočném vedení tři bratři Szmekové – Jan, Gustav a Stanislav. Stanislav Szmek emigroval do Austrálie.

15.6. bylo zorganizováno okrskové cvičení na louce za polskou školou a při této příležitosti se sešlo hodně starších a bývalých členů sboru.

4.6. se oženil Ladislav Hrabec.

27.7. se uskutečnil zájezd členů do Kroměříže.

15.8. se naše družstvo mužů zúčastnilo místních oslav v Těrlicku.

21.8. naši republiku obsadila vojska Varšavské smlouvy. Naší obcí se od 2. do 6. hodiny ranní prohnaly obrovské kolony vojenských vozidel. Lidé nechápali, co se děje. Až později jsme zjistili, že tato vojska k nám přijela zničit údajnou kontrarevoluci.

Z důvodu okupace se nekonala ani tradiční Třanovská pouť. Do konce roku ochabla i naše činnost a nekonala se ani VČS. Naprostá většina občanů a našich členů s okupací nesouhlasila.

 

Rok 1969

 

Po odchodu okupačních vojsk kromě vojsk Sovětské armády se život pomalu obnovoval, lidé se začali vracet k dřívějším činnostem a povinnostem.

MJ začala výroční členskou schůzí, která proběhla 22.2. v hostinci „U Wanoka“. Nálada byla pochmurná, ale přesto jsme si vytýčili úkoly na celý rok, protože ochrana majetku je naší prioritní činnosti.

6.4. se konala „šmigrustová“ zábava s průměrnou účastí.

31.5. proběhlo 1.kolo CSPD v Dobraticích. Muži skončili na 5. a ženy na 2. místě.

29.6. se družstvo mužů zúčastnilo pohárové soutěže v Komorní Lhotce.

20.7. oslavil náš sbor 60 let od svého založení, a to na louce za MNV. Proběhla ukázka požární techniky, zacvičili místní žáci. Konala se slavnostní schůze s občerstvením; diplomy za svou činnost obdrželi Jan Nosák, František Korč a Jan Vitásek. Příjem z celé akce činil 2940 Kčs.

Naší členové se podíleli brigádnicky na opravách objektu u katolického kostela, který MNV odkoupil od Povodí Odry. Byly v něm upraveny prostory pro MNV a 24.8. při konání Třanovské pouti byla slavnostně otevřena restaurace U Splavu.

Smutnou událostí tohoto roku bylo úmrtí zasloužilého člena pana Jana Kupčíka. Byl to on, kdo se zasloužil o to, že náš sbor obdržel nový požární vůz s vybavením v roce 1958.

 

Rok 1970

 

V únoru se konala výroční členská schůze, na které navrhl velitel sboru pan Karel Čajka, aby naše MJ založila tradici pořádání pohárových soutěží. Návrh byl schválen a byli určeni tři členové – K. Čajka, St. Szmek a R. Hus, aby zpracovali podmínky a směrnice „pohárovou“.  Ti se sešli 21.2. a připravili koncepci a podmínky soutěže. Připravoval se požární útok na dva terče s přepravou raněné osoby na nosítkách na vzdálenost 15 m. Byl určen termín 19.5. a místo za pohostinstvím U Splavu, které bylo v letošním roce uvedeno do provozu.

Směrnice písemně zpracoval K.Čajka a do 1.5. na družstva Hnojnického okrsku rozeslal J.Bialoň.

Pohár byl určen jako putovní a měl ho získat ten, kdo vyhraje tři ročníky. Pohár měl zakoupil MNV, pod jehož záštitou bude soutěž probíhat.  

29.3. se konala „šmigrustova“ zábava, avšak za malé účasti (zisku jen 95 Kč). Bylo dohodnuto, že druhá taková akce již nebude organizována. Další předpouťová zábava byla uspořádána v pohostinství Babilon, na níž byla účast dobrá.

V 1 kole ČSPO se naše družstvo mužů umístilo na 1.místě a zúčastnily se jej také naše dorostenky.

Během dubna se vzdala funkce pokladníka Anna Nowakova a novým pokladníkem byl zvolen Rudolf Hus.

19.5. se uskutečnilo 1.kolo pohárové soutěže na louce za pohostinstvím U splavu za účasti 6 družstev mužů z D. Tošanovic, Hnojníka, Dobratic, Milovic, Stříteže a našeho družstva.

Vítězem se stalo družstvo D. Tošanovice, pohár předal tajemník, soudruh Fr. Onderek.

Byla provedena vnitřní omítka zbrojnice, při níž bylo odpracováno 106 brig. hodin. Naši členové také vypomáhali při sklizni brambor.

Během žní proběhly žňové hlídky. 23.8. byla uspořádána pouťová zábava a na pouti jsme prodávali občerstvení.

12.12. se poprvé v pohostinství U Splavu konala VČS. Na ní se zhodnotil celý rok a hlavně úspěšná „pohárovka“. Čestné uznání obdrželi St. Szmek a J. Skulina.

 

Rok 1971

 

20.2. proběhla členská schůze, na které se vzdal své funkce předseda Fr. Korč a byl zvolen nový předseda pan Antonín Maceček. Byly vytyčeny úkoly na 1.pololetí, a to: zorganizování oslavy MDŽ, smažení vaječiny, účast v 1.kole CSPD, provedení preventivních prohlídek, zajištění schůzek mladých požárníků a uspořádání 2.ročníku pohárové soutěže.

Oslava MDŽ proběhla 15.3. Mladí požárníci předvedli krátký kulturní program, ženy a dívky obdržely květiny a malé dárečky.

V dubnu se za dobrého počasí uskutečnilo smažení vaječiny u koliby za hojné účasti členů.

Byly provedeny preventivní prohlídky a bylo zjištěno 9 závad – 6 na elektroinstalaci a 3 na komínech.

29.5. proběhlo v Hnojníku 1.kolo CSPD. Soutěžilo zde 9 družstev mužů a 4 družstva žen. Naši muži byli druzí a ženy třetí, v okresním kole pak muži skončili na 11.místě.

15.6. proběhla pohárová soutěž za účasti 8 družstev - z H. Tošanovic, D. Tošanovic, Smilovic, H. Žukova, Hnojníka, Hradiště, K. Lhotky a našeho družstva. Vítězem se stalo družstvo Smilovic a převzalo putovní pohár od D. Tošanovic. Další dvě družstva obdržela věcné ceny.

Soutěž sledovalo hodně místních občanů.

V srpnu jsme zajišťovali žňové hlídky. 5.8. bylo provedeno námětové cvičení na budovu stodoly Státního statku. Dne 15.8. ve 21,25 hodin začala od úderu blesku hořet stodola na Státním statku. Rychlým zásahem se podařilo zajistit nerozšíření požáru na další objekty. Na likvidaci požáru se podíleli J.Sršeň, R.Hus, L.Jaworský, K.a J. Skoczovi, T.Misiarz, J.Nowak, L.Kotas, St. Szmek, J.Baar a L.Kotas. Za obětavou činnost se jim dostalo veřejného poděkování od zástupců Státního statku.

29.8. byla uspořádána pouťová zábava se ziskem 4266 Kčs.

30.8. naši zástupci navštívili Jana Čajku u příležitosti jeho 70. narozenin a předali mu dárek.

20.9. jsme se zúčastnili okrskového námětového cvičení v K. Lhotce za účasti 5 družstev.

20.12. proběhla VČS v pohostinství U Splavu za účasti 36 členů z celkového počtu 56, který MJ měla v tomto roce. Byli přijati 3 noví členové – Alfréd Szarovski, Božena Molinová a Vilém Kočí.

Byl zhodnocen uplynulý rok, přednesena zpráva o hospodaření, projevy hostů za KSČ, NF, ČSČK a za OV ČSPO delegáta Jana Nekuži. Bylo schváleno usnesení a po ukončení schůze bylo podáno občerstvení.

 

Rok 1972

 

V únoru proběhlo školení členů pro nový výcvikový rok a příprava na požární prohlídky.

Naši zástupci navštívili jednatele Jana Bialoně u příležitosti jeho 50 let.

5.3. byla uspořádána slavnostní schůze u příležitosti MDŽ. Ženám byly předány květiny, podávalo se malé občerstvení a byla projednána příprava na 1. kolo CSPD.

V květnu se konala okresní konference ČSPO, které se zúčastnil K.Čajka a Dana Vondrová.

8.6. proběhlo 1. kolo CSPD ve Vojkovicích. Z 8 družstev mužů byli naši 3. a ze 4 družstev žen naše ženy obsadily 2. místo.

21.6. byl uskutečněn 3. ročník pohárové soutěže za účasti 9. družstev z H.Tošanovic, D. Tošanovic, Smilovic, H. Žukova, Hnojníka, Hradiště, K. Lhotky, Dobratic a našeho družstva. Soutěž měla dobrou úroveň, naši byli 3. a vítězství si odvezlo družstvo z H.Žukova.

16.7. se naši muži zúčastnili požárního výletu v H. Tošanovicích a 10.8. pak v Hradišti.

27.8. se konala pouťová zábava za hojné účasti a do pokladny nám přibylo 2494 Kčs.

V srpnu jsme prováděli pravidelné žňové hlídky.

6.10. se naše družstvo mužů účastnilo cvičení CO ve Frýdlantě nad Ostravicí, které organizoval štáb CO okresu Frýdek-Místek.

V tomto roce došlo ke sloučení obcí H.Tošanovice a Třanovice pod jeden MNV. Bylo vydáno stavební povolení na dostavbu kulturního domu a naší členové se aktivně zapojili do stavebních prací.

11.11. zemřel člen Alois Valeček.

Stav pokladny ke konci roku byl 3737 Kčs.

 

Rok 1973

 

13.1. proběhla VČS za účasti 29 členů. Předseda Maceček přednesl zprávu o činnosti, ve které zhodnotil účast v soutěžích, žňové hlídky a ostatní činnost. Za OV schůzi pozdravil Jan Tomošek.

11.3. se uskutečnila schůze k MDŽ. V dubnu probíhaly teoretické a praktické nácviky žáků na hru Plamen a preventivní prohlídky domů a objektu Státního statku.

16.6. se konalo 1. kolo CSPD v Dobraticích; naše ženy byly třetí a muži obsadili druhé místo.

27.6. jsem uspořádali 4. ročník pohárové soutěže za účasti 7 družstev z H.Tošanovic, H. Žukova, Hnojníka, Stříteže, K. Lhotky, Dobratic a našeho družstva. Zvítězilo družstvo Dobratic.

V srpnu se vdávala Marta Klimšová.

28.8. byla uspořádána pouťová zábava s příjmem 1749 Kčs.

6.10. se naši žáci v Hnojníku zúčastnili hry Plamen.

Na 12.12. byla svolána členská schůze, na které se po 11 letech funkce velitele vzdal K. Čajka a novým velitelem byl zvolen Adolf Nowak.

 

Rok 1974

 

Tento rok se nesl v duchu oslav 65. výročí založení našeho sboru. Naše činnost probíhala podobně jak v předchozích letech, ale neuskutečnila se pohárová soutěž.

19.5. se konala oblastní soutěž mužů a žen v Hnojníku. Nový velitel připravil družstvo mužů dobře a to obsadilo 2. místo. Ženy s velitelkou Javorskou byly také druhé.

Začátkem června se uskutečnil zájezd na Slovensko do Bojnic. Příspěvek z pokladny sboru byl poskytnut ve výši 1300 Kčs.

V červenci proběhly oslavy 65. výročí založení sboru. Na slavnostní schůzi byli za aktivní činnost ve sboru odměněni Fr.Korč, Jan Nowak, K. Čajka a Fr. Vitásek. Uskutečnilo se ukázkové námětové cvičení mužů na louce za pohostinstvím U Splavu a proběhl Den otevřené zbrojnice pro veřejnost. Na louce za MNV provedli žáci ukázku požárního útoku bez vody a pak při velké účasti občanů pokračovala požárnická slavnost za doprovodu hudby pana Buby. 

25.8. jsme zorganizovali prodej občerstvení na Třanovské pouti s příjmem 2006 Kčs.

V říjnu se vdala členka Sobková a obdržela od sboru dárek.

30.11. proběhla VČS za účasti 36 členů v pohostinství U Splavu. Předseda Maceček zhodnotil činnost sboru v 65. roce jeho trvání. Velitel Nowak podal zprávu o výcvikovém roce, zhodnotil účast v soutěžích a námětovém cvičení. Pokladník Hus přednesl zprávu o hospodaření a revizní zprávu provedl Fr. Onderek. Po diskusi bylo schváleno usnesení a podáno občerstvení.

 

Rok 1975

 

V lednu jsme obdrželi přípis od OV ČSPO o zavedení povinného měsíčního hlášení o činnosti MJ. Formulář vyplňovali předseda s jednatelem a odesílali pak na OV. Uvádělo se v něm, kolik je v MJ členů, jaké proběhlo školení, kolik bylo požárů, jaká družstva sbor má, kdy proběhly preventivní prohlídky a kolik se odpracovalo brigádnických hodin.

V březnu se konala schůzka k MDŽ, v dubnu preventivní prohlídky.

28.5. proběhlo 1. kolo CSPD v Dobraticích za účasti družstev z celého okrsku a našich družstev mužů a žen. Muži byli čtvrtí a ženy druhé.

16.6. se konal 5. ročník  pohárové soutěže za účasti 9 družstev. Vítězem se stalo družstvo Stříteže a převzalo pohár od Dobratic.

13.7. byl uspořádán požárnický výlet s výdělkem 776 Kčs.

13.10. byly zakoupeny 3 ks vycházkových obleků, které obdrželi J. Sršeň, K.Čajka a A. Majer.

22.11. proběhla VČS, na které se vzdal funkce předsedy An. Maceček a byl zvolen nový předseda Jan Nowak. Vyměnil se i velitel – Adolf Nowak se odstěhoval do Havířova a novým velitelem byl zvolen Jaroslav Skulina.

 

Rok 1976

 

Nový velitel se v únoru zúčastnil školení velitelů, pořádaného OV na Ostravici. V únoru se uskutečnila svatba našich členů Gocieka a Venglařové a jako dárek obdrželi novomanželé od sboru nástěnné hodiny za 320 Kčs.

V dubnu byly provedeny preventivní prohlídky.

9.5. proběhlo 1.kolo CSPD mužů a žáků. Muži byli 3. a žáci skončili na 2.místě

18.6. byla zorganizována pohárová soutěž za účasti 7 družstev. Naše družstvo konečně zvítězilo a převzalo putovní pohár od Stříteže.

18.7. byl uspořádán požárnický výlet.

O žních proběhly žňové hlídky  - bez požáru.

V září se ženil další člen MJ Polda Javorski.

19.12. proběhla VČS za účasti 26 členů.

 

Rok 1977

 

20.1. byla svolána výborová schůze, aby zhodnotila VČS a rozpracovala její usnesení.

V květnu jsme se zúčastnili okrskového námětového cvičení ve Stříteži za účasti 6. družstev.

30.5. proběhlo 1. kolo CSPD v Hnojníku. Družstvo Milovic bylo první, naši druzí.

11.6. soutěžili mladší žáci v 1.kole požárních družstev ve Stříteži a obsadili 2 místo.

13.6. jsme uspořádali další ročník pohárové soutěže za účasti 6 družstev, z nichž po druhé zvítězilo družstvo z H. Žukova. Našemu družstvu selhalo čerpadlo, které následně opravili K. Čajka a J. Sršeň.

V srpnu naši členové zorganizovali brigádu při sklizni slámy a odpracovali 42 hodin.

28.8. jsme měli prodejní stánek na Třanovské pouti a získali jsme 1737 Kčs.

3.12. se konala VČS v pohostinství U Splavu. Schůze se za NF zúčastnil J. Skulina, za MNV L. Kula, za MS H. Tošanovice Vl. Heger. Uskutečnily se volby nového výboru, do kterého byli navrženi  a zvoleni Sršeň, Drögsler, Čajka K., Nowak J., Hus, Szmek, J. Skulina, Gociek, Skocz J., Onderek, Korč Fr., Čajka J. a A. Nowaková. Byl schválen plán činnosti a závazek na rok 1978. Na závěr schůze činnost zhodnotil delegát OV ČSPO Jan Tomošek. Po oficiální schůzi se sešel nový výbor a byly rozděleny jednotlivé funkce. Předsedou se stal Karel Čajka, velitelem St. Szmek a jednatelem M. Drögsler.

 

Rok 1978

 

V únoru proběhla výborová schůze, na které byla podána žádost o standartu „Rudý prapor“.

Preventista Nowak zorganizoval preventivní prohlídky. Vedoucím mládeže byl určen Jiří Skocz, který zároveň dělal v družstvu strojníka. V březnu proběhla inventarizace majetku. Naše vozidlo neprošlo 26.4. technickou kontrolou, a tak jsme museli provést jeho opravu. Druhá TP 13.5. už byla v pořádku.

1. května jsme se zúčastnili oslav v Hnojníku.

9.5. proběhlo 1.kolo CSPD na Lučině. Z 8 družstev byli naši muži čtvrtí. Soutěže se zúčastnili také naši žáci ve věku 12-15 let, a to Rylko, L. Čajka, J. Misiarz, M. Skocz, O. Mato, R. Mazurek, Skulina Luboš, Rylko Jan a skončili na 4.místě.

30.7. proběhla pohárová soutěž za účasti 8 družstev. Vítězem se stalo družstvo z Horní Suché.

V červnu a červenci bala provedena generální oprava střechy a věže na zbrojnici. Místo eternitu byl položen hliníkový plech a naši členové na opravě odpracovali 235 hodin. Materiál a klempíře zaplatil MNV.

V září zajistil J. Sršeň ve škole přednášku o požární ochraně.

V říjnu zemřel náš mladý člen Josef Kocián.

Na konci listopadu byl proveden úklid zbrojnice a zazimování techniky.

2.12. proběhla VČS za účasti 41 členů. Mladí požárnici přispěli kulturní vložkou. Výbor byl doplněn o Josefa Obluka. Mladí požárníci Mato a Mazurek obdrželi knižní odměnu. Zástupce OV J. Nekuža předal čestné uznání OV členům Sršňovi a Szmekovi. Byl dohodnut termín oslav 70. výročí založení sboru, a to 14.-15. května. Byli přijati noví členové – Zdeněk Kubina, Josef Škorvaga a Josef Grycz. Bylo schváleno podání žádosti na MNV o provedení nové omítky zbrojnice v příštím roce.

 

Rok 1979

Činnost sboru se v tomto roce se soustředila na přípravy oslav 70 let založení hasičského hnutí v obci. 12.1. na výroční schůzi byl ustaven 5 členný výbor na přípravu oslav ve složení Hus, Szmek, K.Čajka, Fr. Onderek a Fr. Korč.

9.3. se konala členská schůze, na které se probraly aktuální problémy. Dle dopisu OV byla měsíční hlášení převedena na čtvrtletní. Řidičem vozidla byl určen J. Obluk. Byly projednány návrhy na vyznamenání aktivních členů. Bylo rozhodnuto o vydání bulletinu, ve kterém by se popsala činnost sboru od jeho založení. Vydání zajistil Fr. Onderek, K. Čajka a R.Hus. Bylo rozhodnuto o vydání bulletinu, ve kterém by se popsala činnost sboru od jeho založení. Byl určen plán oprav zbrojnice a byl sestaven program oslav.

15.4. prošlo naše vozidlo technickou kontrolou v Třinci bez závad. 27.5. se naše družstvo žáků zúčastnilo soutěže v Janovicích.

Přípravy oslav začaly brigádami na opravách zbrojnice, které měl na starosti Fr. Korč. Osekala se stará omítka a provedla se nová břízolitová fasáda a vymalování zbrojnice.

V parku za kulturním domem byl postaven přístřešek pro hudbu.

Řada členů se dle svých možností zapojila do přípravy oslav.

14.7. v 10 hodin začala v kulturním domě slavnostní schůze k 70. výročí založení sboru.

Schůzi zahájil přivítáním členů a hostů náš člen a zároveň předseda MNV Fr.. Onderek.

Předseda sboru K. Čajka přednesl zprávu o činnosti sboru od jeho založení a přečetl telegram zaslaný předsedou ÚV ČSPO s. Řepickým, ve kterém předseda ÚV pozdravil členy sboru, poděkoval jim za dosavadní činnost a popřál hodně úspěchů do příští let.

Za dlouholetou aktivní činnost byli za ZO vyznamenání J. Čajka, St. Nowak, J. Bialoň, Fr. Onderek.  Předseda NF Josef Skulina předal diplomy pro Vl. Korče, R. Husa, J- Obluka a Zd. Janšu. Zástupce OV ČSPO J. Nekuža předal vyznamenání OV pro M. Drögslera a A. Nowakovou a zároveň vyznamenání KV ČSPO pro K. Čajku a J. Nowaka.  

V diskusi vystoupili hosté ze sboru okolních obcí a zúčastnění zástupci místních složek obce:

za PSVB Maceček, za myslivce J.Pavera, za NF J. Skulina, na SSM Ed. Pavlica, za PZKO Ed. Janczyk, za ČSTV M. Lejka, ČČK Vl. Mitura a za Matici slezskou Vl. Korč.

Schůzi ukončil Fr. Onderek. Poděkoval přítomným za účast a vybídl účastníky k vyzvednutí mosazných hřebů a jejich připevnění na pamětní desku s předáním dobrovolného příspěvku na činnost sboru. Každý účastník zároveň obdržel vlaječku ZO.

V kulturním domě probíhala výstava s hasičskou tématikou a účastníkům byl podán oběd z provedené zabíjačky.

Ve 13 hodin ohlásila siréna začátek pohárové soutěže na louce U Splavu za účasti 7 družstev - ze Smilovic, H.Suché, H. Tošanovic, Hnojníka, Třanovic, Životic a Těrlicka. Vítězem se stalo družstvo z H. Suché.

St. Nowak zapřáhl své koně do historické koňské hasičské stříkačky a členové z Kaňovic provedli požární útok s vodou.

Po skončení soutěže se všichni přítomní občané a družstva seřadili do průvodu a za doprovodu řízné dechovky se přemístili na louku za kulturním domem, kde se za dobrého počastí a hojné účasti místních obyvatel uskutečnil požárnický výlet, který se protáhl do pozdních večerních hodin.

2.8. mělo družstvo výjezd k požáru stodoly na statku v Hnojníku. 18.8. se zúčastnilo pohárové soutěže v H. Suché a obsadilo 3. místo.

1.12. proběhla VČS v restauraci U Splavu. Předseda K. Čajka zhodnotil rok a průběh oslav našeho výročí. Byl zvolen nový výbor sboru, vyhlášen závazek na rok 1980 a schválen plán činnosti.

 

Rok 1980

 

8.2. byl sirénou vyhlášen poplach, protože u občana Gryce hořela chalupa. Rychlý zásah našeho družstva zamezil šíření požáru a zachránil značnou část objektu.

Na výborové schůzi dne 11.2. byla provedena volba do jednotlivých funkcí ve výboru. Předsedou se stal K.Čajka, velitelem St. Szmek, jednatelem M. Drögsler,  preventistou J. Nowak, pokladníkem R. Hus, referentem CO J.Ovčaři, vedoucím mládeže Zd. Janša, referentkou žen A.Nowaková, pro pol. výchovnou práci byl zvolen J. Obluk, revizořy účtů Fr. Onderek, J. Čajka a Fr. Korč a členy výboru J.Sršeň a K. Skocz.

Přihlásili se noví členové J.Matušek a L. Biolek. Starosti o vývěsní skříňku na křižovatce byl pověřen J.Ovčaři. do občanského výboru byli navrženi R.Hus a ing. P.Korč.

Od února zahájili činnost mladí požárníci, od dubna začaly přípravy na 1.kolo CSPO.

24.5. se družstvo mužů zúčastnilo pohárové soutěže v Dolních Domaslavicích.

25.6. provedli naší mladí hasiči ukázkové cvičení na místní spartakiádě. 28.6. proběhlo 1.kolo CSPO v Dobraticích, 9.7. jsme se zúčastnili oslav 80 let založení sboru ve Smilovicích.

19.7. byla uspořádána pohárová soutěž a požárnický výlet. Zvítězilo družstvo z H.Suché a stalo se po třetí vítězem a získalo putovní pohár.

23.7. byl při průtrži mračen zatopen sklep kulturního domu. Rychlým výjezdem a zásahem proti vnikání vody a instalací našeho čerpadla PS-8 se podařilo vodu odčerpat a zabránit dalším škodám. Akci provedli ing. Korč, K. Čajka a K. Molin.

1. a 2. 8. se uskutečnil zájezd do Mikulova za cenu 250 Kčs a příspěvku sboru 100 Kčs na člena. 28.8. jsem měli tradiční stánek na pouti s příjmem 1649 Kčs.

8.11. proběhla VČS za účasti 27 členů. Schůze začala úvodem k XVI. sjezdu KSČ, přípravami na Měsíc československo-sovětského přátelství, informací o 63. výročí VŘSR a 60. výročí založení KSČ. Byly přečteny zprávy o činnosti, pokladní a revizní zpráva.

V tomto roce byla provedena reorganizace státní správy. Byl zrušen MNV v Třanovicích a provedena integrace obcí pod MNV Hnojník. Byl vytvořen nový orgán – Místní výbor SPO Hnojník. Za naší ZO se stal členem J.Obluk.

Na křižovatce byly instalovány vývěsní skříňky pro všechny složky NF.

Do sboru bylo pořízeno 10 ks polyamidových přileb, 5 ks košil a nabíječka na autobaterii.   

Složky NF a hlavně místní tělovýchovná jednota zorganizovaly místní spartakiádní den na louce za kulturním domem, na němž naši mladí požárníci provedli ukázkové cvičení se zásahem vodou od hydrantu.

 

Rok 1981

 

Na výborové schůzi byl kromě jiného probrán přípis OV o pohárové soutěži, ve kterém bylo doporučeno zrušit část s dopravou zraněné osoby z bezpečnostních důvodů. Velitel byl pověřen zpracováním nových směrnic a jejich odesláním na OV ČSPO a požádáním MNV o zakoupení nového poháru pro pohárovou soutěž.

Okresní konference se za sbor zúčastnil J. Obluk. Preventista Nowak byl vyslán na školení v Morávce. Družstvo se zúčastnilo 1. kola CSPO a soutěže v Bystřici.

18.7. proběhla pohárová soutěž dle nových propozic. Zúčastnilo se celkem 9 družstev a vítězem se stalo družstvo z H.Žukova.

Byl navštíven náš člen Jan Čajka u příležitosti 80. narozenin a byl mu předán dárek za 250 Kčs.

Byly zakoupeny 3 vycházkové obleky a 4 páry pracovních bot.

V září zemřel dlouholetý člen Adam Niemczyk a sbor mu nechal vyrobil pohřební věnec.

Na doporučení OV převzali členové Sršeň, Obluk a Szmek vozidlo do socialistické péče.

Předseda se zúčastnil školení na Visalajích.

5.12. proběhla VČS, na které byli přijati noví členové - St. Klimsza, Marta Klimczová, Jan Szczotka a Daniela Vondrová. Za činnost byli ocenění diplomem MJ Zd. Janša a Zd. Biedrava a za OV J. Obluk.

 

Rok 1982

 

Na výborové schůzi byly rozpracovány úkoly z usnesení VČS na nový rok. Preventista J. Nowak se zúčastnil školení na Lučině. V březnu proběhly preventivní prohlídky objektů a v dubnu smažení vaječiny u koliby.

S malým dárkem byli navštíveni jubilanti – Bialoň 60 let, Žvak 70 let a Vitásek 70 let.

Na schůzi MV v Hnojníku bylo projednáno zvýšení počtu hydrantů v obci. 27.3. provedl velitel školení pro nový výcvikový rok. 29.5. proběhlo 1.kolo CSPO v Domaslavicích a 3.7. se družstvo zúčastnilo pohárové soutěže v D. Tošanovicích a obsadilo 3. místo.

V červenci byly zakoupeny 3 hadice B a nová baterie do vozidla.

10.7. proběhla pohárová soutěž za účasti 8 družstev, zvítězilo naše družstvo a tím získalo putovní pohár na trvalo.

17.7. se uskutečnilo námětové cvičení v Řece se zaměřením na dálkovou dopravu vody.

20.7. vyjelo družstvo k požáru stodoly občana Veverky v Domaslavicích.

Začátkem srpna byla na soklu zbrojnice odsekána omítka a následně provedl pan Linosi obklad kabřincem, u kterého mu pomáhali členové Janša, Čajka L., Nosák a Mazurek R. ml. Prováděla se výstavba oplocení za kulturním domem a naši členové zde odpracovali 136 hod. Na všech brigádách v tomto roce bylo odpracováno 456 hodin.

26.8. jsme prodávali občerstvení na Třanovské pouti se ziskem 1360 Kčs.

V září J. Sršeň ml. Měl starší přednášku s požární tematikou na základní škole.

6.11. proběhla v restauraci U Splavu VČS za účasti 28 členů. Po zahájení předvedli pionýři kulturní vložku a mladí muzikanti pod vedením R. Husa zahráli několik skladeb. V diskusi J.Baron kritizoval nedostatečnou činnost mladých požárníků, J.Obluk měl připomínku o nutnosti dovybavení vozidla novou výzbrojí.

Za členku byla přijata Božena Sršňová. Zástupcem na konferenci OV byl zvolen K.Čajka. Na závěr pozitivně zhodnotil naši činnost člen OV ČSPO Jan Nekuža.

 

Rok 1983

 

26.2. proběhla výborová schůze, která projednala preventivní prohlídky, přihlášku St. Klimsze ml., inventarizaci, dárek pro paní Vondrovou k 50. narozeninám, zakoupení nových stopek a přípravu členské schůze na 5.3.

V dubnu byl zakoupen MNV v Hnojníku nový putovní pohár.

Dle směrnic OV bylo utvořeno družstvo CO z členů sboru v následujícím složení četaři K.Čajka aj. Sršeň, svobodník Szmek, desátník Matula, vojín Obluk a členové Gociek, Janša a Szkocz Jiří.

Na konferenci OV ČSPO nás zastupoval J. Matušek.

První kolo CSPD proběhlo v květnu v Dobraticích, naši bylí třetí.

17.7. se konala pohárová soutěž za účasti 9 družstev. Vítězem se stalo družstvo H. Tošanovic. Následně se uskutečnil požárnický výlet za hojné účasti občanů.

24.7. jelo družstvo mužů na pohárovou soutěž do H.Tošanovic, v srpnu jsme mněli stánek na pouti. V září se ženil Jan Očaři.

15.10. se uskutečnil zájezd do Kopřivnice a Rožnova pod Radhoštěm.

Na výborové schůzi 8.10. se preventista J. Nowak vzdal funkce preventisty a novým preventistou byl zvolen J.Matušek.

3.12. proběhla VČS v restauraci U Splavu za účasti 31 členů. Po zprávě o činnosti, pokladní a revizní zprávě byli zvoleni na okresní konferenci M. Klimszová a J. Matušek. Výbor dostal za úkol utvoření kroužku mladých hasičů ve věku 8 – 12 let. Schůzi na závěr zhodnotil člen OV ČSPO Oldřich Kašpar, který převzal závazek na rok 1984. Schůze byla zakončena občerstvením.

Během roku bylo v akci „Z“ odpracováno 96 hodin a nasbíráno 1560 kg železného šrotu.

 

Rok 1984

 

Na popud MNV byla utvořena prohlídková skupina pro drobné provozovny v obci ve složení Matušek, Szmek, K.Čajka a Klimšová, která provedla prohlídky objektů v březnu.

V únoru přednesl J. Očaři přednášku o požární ochraně na místní škole.

Na výborové schůzi byla projednána příprava oslav 75 let založení sboru a byly připraveny návrhy na ocenění .

Z MJ se odhlásili členové Misiarz, Sobková, Fulier a Evžen Skulina.

7.7. se družstvo mužů zúčastnilo pohárové soutěže v D. Tošanovicích.

Pro provedení příprav a propagace v místním rozhlase, kterou zajistil J. Sršeň proběhla v kulturním domě dne 15.7. od 10 hodin slavnostní schůze. Fr. Onderek ji zahájil a následně předseda K. Čajka přednesl projev o činnosti sboru v uplynulých letech.

Čestné uznání ZO převzali L. Zygma,Fr. Vitásek a Fr. Korč. Vyznamenání OV obdrželi J.Obluk, R.Hus, J.Ovčaři, vyznamenání KV obdrželi  M. Drögsler a J. Sršeň. Medaili za příkladnou práci obdržel K.Čajka st. Udělená vyznamenání předal předseda OV Fr. Novák.

Po zdravicích hostů předseda OV ukončil schůzi. Bylo podáno občerstvení a účastnici se přesunuli na pohárovou soutěž. Z celkového počtu 8 družstev zvítězili požárníci z Těrlicka.

Dechová hudba ČSD z Českého Těšína pak zahájila požárnický výlet na louce za kulturním domem.

Na popud MV SPO Hnojník se v září uskutečnila schůzka seniorů ze všech ZO okolních obcí v našem kulturním domě. Za naši ZO se ho zúčastnili J.Čajka, J.Witásek, Ant. Maceček a manželé Drögslerovi. Byla to velmi zdařilá akce, na které si zúčastnění zavzpomínali na své zážitky a zazpívali si při hudbě Víti Husa. Sešlo se celkem 70 členů a každý z nich obdržel upomínkovou knihu.

Ke konci roku nám bylo přiděleno 10 ks nových cvičných obleků a 10 ks nových požárních opasků.

1.12. proběhla VČS za účasti 26 členů.

Během roku byli navštíveni jubilanti – K.Čajka, Fr.Korč, Fr. Onderek, Leo Zygma a všem byly předány malé dárky.

 

Rok 1985

 

Preventista J. Matušek absolvoval školení na Lučině a v průběhu března proběhly preventivní prohlídky v rodinných domech a objektech drobných provozoven.

4.3. se konala konference MV v Hnojníku za účasti našich zástupců – Drögslera, Szmeka, Husa a Obluka.

Byli přijati noví členové – Ladislav Biolek, Břetislav Korč, Karel Skocz a Rylko.

13.4. byla na Státním statku v H. Tošanovicích provedena technická prohlídka vozidla T 805. Nebyly zjištěny žádné závady.

18.4. proběhla inventarizace majetku a na vyřazení byly navrženy 2 hadice B a 1 hadice C.

V dubnu jsme smažili vaječinu u koliby.

10.5. proběhlo v Hnojníku 1.kolo CSPO a naše družstvo se umístilo na 5. místě.

11.6. se muži zúčastnili námětového cvičení okrsku ve Smilovicích.

13.7. jsme uspořádali požárnický výlet. Pohárová soutěž se nekonala, protože velitel Szmek se vzdal funkce.

20.7. bylo provedeno námětové cvičení na kolibě za kulturním domem za účasti 5 družstev.

3.8. se družstvo zúčastnilo pohárové soutěže v D. Tošanovicích a obsadilo 5. místo.

17.8. na pohárové soutěži při příležitosti 85. výročí trvání sboru v Smilovicích družstvo obsadilo 2. místo.

27.8. se uskutečnil prodej ve stánku na Třanovské pouti se ziskem 1760 Kčs.

V září došly nové členské legitimace z OV ČSPO ve Frýdku Místku.

V tomto roce se přistavovala kuchyně ke kulturnímu domu a naši členové, otec a syn Sršňovi, Čajkovi, Fr. Korč a J. Baron zde odpracovali 69 hodin.

14.9. se sešel výbor pro přípravu VČS, která proběhla 5.10. v restauraci U Splavu za účasti 30 členů.

Po přednesení zpráv byli četným uznáním ZO oceněni členové  Zd. Kubina, D. Vondrová a M. Klimszová. Novým velitelem byl zvolen Jan Baron, který byl také delegován na okresní konferenci.

Po schválení usnesení zakončil schůzi velitel OV z Frýdku - Místku s. Nytra, který mimo jiné uvedl, že v okrese Frýdek-Místek je v současné době činných 113 ZO SPO.

Oženil se Jan Matušek.

 

Rok 1986

 

Nový velitel Baron provedl v únoru školení členů podle pravidel výcvikového roku.

V březnu se uskutečnily preventivní prohlídky, v dubnu technická prohlídka vozidla - bez závad.

1.kolo CSPO proběhlo 10.5. v Hnojníku. Naše družstvo zvítězilo a postoupilo do okresního kola, které se konalo v Kozlovicích 31.5. a naši muži skončili třetí.

V červnu bylo provedeno námětové cvičení okrsku ve Smilovicích za účasti 6 družstev.

12.7. proběhla pohárová soutěž za účasti 8 družstev, z nichž si palmu vítězství odneslo družstvo z H.Žukova. Následoval požárnický výlet za velké účasti členů a občanů.

V září byly provedeny dohlídky zjištěných závad. J. Sršeň a M. Drögsler navštívili jubilanta J.Čajku u příležitosti jeho 85. narozenin.

28.8. jsme tradičně prodávali na Třanovské pouti a 27.9. jsme jeli na zájezd do Gottwaldova a Luhačovic za účasti 40 osob.

20.11. bylo provedeno zazimování techniky a výměna baterie ve vozidle.

29.11. proběhla VČS v kulturním domě. Zprávu o činnosti přednesl předseda K. Čajka, pokladní R. Hus a zprávu revizní komise Fr. Onderek. Za dlouholetou aktivní činnost ve sboru předal zástupce OV s. Krupa vyznamenání ÚV ČSPO Janu Čajkovi.

Byli přijati noví členové sboru Jan Kubina, Lumír Čajka, Karel Skocz a ing. Karel Čajka.

 

Rok 1987

 

V lednu bylo předáno čtvrtletní hlášení o činnosti. V únoru J. Sršeň a Fr. Majer navštívili s malým dárkem Rudolfa Husa u příležitosti jeho 50. narozenin. B. Sršňová přislíbila psát kroniku sboru.

Na jaře byly provedeny preventivní prohlídky a oženil se velitel Jan Baron.

V dubnu zahájili činnost mladí požárníci a 13.5. se pro veřejnost konal ve zbrojnici Den otevřených dveří.

Po dohodě s občanským výborem naší obce nám byla přidělena schůzovní místnost v bývalé polské škole. Místnost jsme uklidili, vymalovali, vybavili nábytkem a mladí požárníci a výbor sboru získal důstojné místo pro své schůzky.

OV SPO změnil čtvrtletní hlášení na pololetní.

21.5. se konalo 1.kolo CSPD v Dobraticích a naše družstvo zde skončilo třetí.

17.7. proběhla naše pohárová soutěž za účasti 7 družstev, v níž zvítězilo naše družstvo. Po jejím vyhodnocení se konal požárnický výlet.

Na žňových brigádách odpracovali naši muži 96 brigádnických hodin.

MNV zakoupil 5 párů bot.

Během roku naši členové odpracovali v akci „Z“ 138 hodin, bylo vysazeno 30 ks stromků, v zemědělství bylo odpracováno 143 hodin, sklizeno 800 kg sena a nasbíráno 1350 kg starého železa.

27.11. se konala VČS v kulturním domě. Po přečtení zprávy o činnosti, pokladní a revizní zprávy byli ZO čestným uznáním odměněni Zd. Kubina, Jan Baron, ing. Patr Korč a ing. K.Čajka. Vyznamenání OV obdržela M. Klimszová a D. Vondrová. Na konferenci MV do Hnojníka byli zvoleni Biolek a Klimsza ml., na okresní konferenci Baron a Vondrová. Za nové členy byli přijati Jan Žvak a Richard Mazurek.

Byl zvolen nový výbor ve složení – předseda K.Čajka st., velitel St. Klimsza ml., jednatel M. Drögsler, preventista Jan Nowak, pokladník R. Hus, vedoucí mládeže Zd. Janša, referentk žen A. Nowaková, pol. výchovná práce J. Obluk, revizoři účtů Fr. Onderek, J.Čajka a Fr. Korč, členové výboru J. Sršeň ,K. Skocz aj. Matušek. Soudružka Sršňová přijala úlohu kronikářky.

Oženil se Jan Baron.

 

Rok 1988

 

Na členské schůzi dne 20.2. se po 9.letech vzdal funkce předsedy K.Čajka a odstoupil rovněž velitel Baron. Tato schůze nerozhodla, kdo bude funkce vykonávat. Na schůzi výboru byl za předsedu navržen J. Baron a velitelem St. Klimsza ml. Připravily se preventivní prohlídky a 1.kolo CSPD, které se konalo 7.5. v Domaslavicích.

Členská schůze konaná dne 26.3. odsouhlasila navržené členy do jejich funkcí. Práci s mládeži převzal J.Sršeň ml. V dubnu se uskutečnilo smažení vaječiny u koliby.

18.6. proběhla pohárová soutěž za účasti 9 družstev, z nichž nejlepší bylo družstvo z K. Lhotky.

25.6. se družstvo mužů zúčastnilo pohárové soutěže a oslav 90 let založení sboru v Bystřici.

Z vyřazených hadic byly upraveny hadice B a C na 10 m pro výcvik mládeže.

22.10. jsme uspořádali taneční zábavu za hojné účasti s čistým ziskem 6340 Kčs. V listopadu se oženil velitel St. Klimsza ml.a zemřel náš člen Oldřich Žvak.

 

Rok 1989

 

Dne 7.1. proběhla VČS. Po seznámení přítomných s činností za předchozí rok, s pokladní a revizní zprávou se velitel Klimsza a jednatel Drögsler vzdali svých funkcí. Schůze pak zvolila za velitele St. Grycze a za jednatele Lumíra Čajku. Výměny ve funkcích se střídaly celý rok.

U příležitosti 80 let založení sboru byla uspořádána pohárová soutěž, koupeny 4 ks pogumovaných hadic B, 2 ks C a byla  vymalována  zbrojnice.

1. a 2. září byl přes Čedok zorganizován zájezd.

Oženil se velitel St. Klimcza a R. Mazurek